បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

乗り物 (ន., のりもの) យាន, យានជំនិះ