កាន់ជិកែប្រែ

លំដាប់នៃការសរសេរ
 
លំដាប់នៃការសរសេរ
 

ជប៉ុនកែប្រែ

លេខកែប្រែ

  1. លេខ ៩


នាមកែប្រែ

(hiragana きゅう, rōmaji kyū)