កាន់ជិ កែប្រែ

លំដាប់នៃការសរសេរ
 
លំដាប់នៃការសរសេរ
 

ជប៉ុន កែប្រែ

លេខ កែប្រែ

  1. លេខ ៩


នាម កែប្រែ

(hiragana きゅう, rōmaji kyū)