ជប៉ុនកែប្រែ

សូមមើល

កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

位する (irregular conjugation, ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា くらいする, រ៉ូម៉ាជិ kurai suru)

  1. ដាក់លំដាប់, ត្រូវបានចាត់ជាថ្នាក់
  2. មានទីតាំងនៅ, ស្ថិតនៅ