ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិកែប្រែ

(grade 5 kanji)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ការអានកែប្រែ