បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

内戦 (ないせん)(ន.)