បើកបញ្ជីមេ

កិរិយាស័ព្ទ​ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

できる [出来る] អាច

  1. ジョンはフランス語出来る
    ジョンはフランスごできる
    Jon wa furansugo ga dekiru.
    ចន​ចេះភាសាបារាំង​។