ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

出身地

អាន ៖ しゅっしんち

អត្ថន័យជាភាសាខ្មែរ ៖ ទីកន្លែងកំនើត