ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

動く (intransitive, godan conjugation, ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា うごく, រ៉ូម៉ាជិ ugoku)

  1. ធ្វើចលនា, មានចលនា

សូមមើលផងដែរកែប្រែ