បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

単語 (ន., たんご) ពាក្យ