បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

原油 (げんゆ、genyu) ន. ប្រេងឆៅ