បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

反意語 (ន., はんいご) ពាក្យ​ផ្ទុយ