ជប៉ុន កែប្រែ

 

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ くに
  2. រ៉ូម៉ាជិ៖ kuni

នាម កែប្រែ

១. ប្រទេស