ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

国内総生産 (ន) GDP

こくないそうせいさん

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប