បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

国民議会 (ន., ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ こくみんぎかい) រដ្ឋសភា