បើកបញ្ជីមេ

ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ どようび
  2. រ៉ូម៉ាជិ៖ doyoubi

នាមកែប្រែ

១. ថ្ងៃសៅរ៍