ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ ちず
  2. កាតាហ្គាណា៖ chizu

នាម

១. ផែនទី