ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

増やす (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ ふやす, រ៉ូម៉ាជិ៖ fuyasu)

កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

  1. បង្កើន