ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

大切 (គុ)

អាន ៖ たいせつ

អត្ថន័យជាភាសាខ្មែរ ៖ សំខាន់