ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

大学

អាន ៖ だいがく

អត្ថន័យជាភាសាខ្មែរ ៖ សាកលវិទ្យាល័យ, មហាវិទ្យាល័យ