បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

大雨

អាន ៖ おおあめ

អត្ថន័យជាភាសាខ្មែរ ៖ ភ្លៀងធំ