ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

妊娠 (ន.) (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ にんしん) ដំណើរមានគត៌, ដំណើរមានផ្ទៃពោះ