បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

(ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ めい) = ក្មួយស្រី