បើកបញ្ជីមេ

ជប៉ុន

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

កិរិយាស័ព្ទ

  1. ដេក , គេង, សំរាន, សឹង