ជប៉ុន

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

កិរិយា

  1. ដេក , គេង, សំរាន, សឹង