ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ かわ
  2. កាតាហ្គាណា៖ kawa

នាម

១. ទន្លេ