ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ ねん
  2. កាតាហ្គាណា៖ nen

នាមកែប្រែ

១. ឆ្នាំ