ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

忘れる (កិ.) (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ わすれる)

ភ្លេច