ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ てがみ
  2. រ៉ូម៉ាជិ tegami

នាមកែប្រែ

១. សំបុត្រ