បើកបញ្ជីមេ

あいさつ(挨拶)(នាម) ការសំពះសួរគ្នា,​ ​វន្ទារកិច្ច, វន្ទារកថា, ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក, ការគំនាប់។
あいさつする(挨拶する) (កិ) ធ្វើវន្ទារកិច្ច, គំនាប់, សំពះសួរគ្នា

  • ឧទាហរណ៏៖ 先生(せんせい)にあいさつする សំពះសួរគ្រូ។
  • ​ ឧទាហរណ៏៖ パーティであいさつする ធ្វើវន្ទារកិច្ចនៅពិធីជប់លៀង។