ជប៉ុនកែប្រែ

សូមមើល 掛かる
កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ


កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

掛ける (ichidan conjugation, ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា かける, រ៉ូម៉ាជិ kakeru)


  1. 2に3を掛けると6になる。
    Multiply 2 by 3 and you get 6.

ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ