ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

政治家 (hiragana せいじか, rōmaji seijika) (នាម) អ្នក​នយោបាយ​។