ជប៉ុនកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

新たな (គុណនាម な, ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា あらたな, រ៉ូម៉ាជិ aratana)


  1. ថ្មី

ន័យដូចកែប្រែ