ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

សព្វនាមកែប្រែ

日本国 (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា にほんこく, romaji Nihonkoku)
日本国 (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា にっぽんこく, romaji Nipponkoku)

  1. ជប៉ុន