បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

ភាសាខ្មែរកែប្រែ

នាម

នាឡិកា