បើកបញ្ជីមេ

ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ しょせき
  2. រ៉ូម៉ាជិ៖ syoseki

នាមកែប្រែ

  1. សៀវភៅ