ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ げつようび
  2. កាតាហ្គាណា៖ getsuyōbi, getuyoubi

នាមកែប្រែ

១. ថ្ងៃច័ន្ទ