ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិកែប្រែ

(grade 3 kanji)


ការអានកែប្រែ