បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ もくようび
  2. រ៉ូម៉ាជិ៖ mokuyoubi

នាមកែប្រែ

១. ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍