បើកបញ្ជីមេ

本で一杯の箱

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

本で一杯の箱 (ほんでいっぱいのはこ)

កេសពេញដោយសៀវភៅ, ប្រអប់ដាក់សៀវភៅពេញ