ជប៉ុនកែប្រែ

វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា ja

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

東京

  1. តូក្យូ (ឈ្មោះអធិរាជធានីនៃប្រទេសជប៉ុន) ។