បើកបញ្ជីមេ

មាតិកា

ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

គុណនាមកែប្រែ

楽しい (គុណនាម い, kyūjitai 樂しい, ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា たのしい, រ៉ូម៉ាជិ tanoshii)


  1. សប្បាយ, រីករាយ

វេវចនះស័ព្ទ (ពាក្យ​ដែល​មាន​ន័យ​ដូច)កែប្រែ

ពាក្យ​ទាក់ទងកែប្រែ

ការ​បំបែក​ពាក្យកែប្រែ