ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

(ហ៊ីរ៉ាហ្កាណា: ようしき、រ៉ូម៉ាជិ: youshiki)

នាមកែប្រែ

  1. រចនាបថ
ឧទាហរណ៍៖ រចនាបថ​បាយ័ន, រចនាបថ​បន្ទាយស្រី