បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

毛穴 (けあな、keana) ន. រន្ធញើស