បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

為替レート(かわせレート) (ន.)