បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

爪楊枝 (ន.) (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ つまようじ) ឈើចាក់ធ្មេញ