បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

牛肉 (ぎゅうにく)(ន.)