ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

សព្វនាមកែប្រែ

田中 (ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា たなか, romaji Tanaka)

  1. តាណាកាក់, ឈ្មោះ​នាម​ត្រកូល​ជនជាតិ​ជប៉ុន។