បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

  • 男-bw.png (តាមបែបចិន)