ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

男の人 (hiragana おとこのひと, rōmaji otoko no hito)

  1. បុរស; មនុស្សប្រុស

==វេវចនសព្ទ (ពាក្យ​ដែល​មាន​ន័យ​ដូច)​==សមរម្យកែប្រែ

អវេវចនសព្ទ (ពាក្យ​ផ្ទុយ)​កែប្រែ