បើកបញ្ជីមេ

ជប៉ុនកែប្រែ

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ がぞう
  2. រ៉ូម៉ាជិ៖ gazou
កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

នាមកែប្រែ

១. រូបភាព