បើកបញ្ជីមេ

あいかわらず

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី 相変わらず)

あいかわらず(相変わらず) នៅតែ​......ដដែល,​ ដដែល,​ គ្មានប្រែប្រួល,​ ដូចធម្មតា, ជាធម្មតា។

  • ឧទាហរណ៏៖おじいさんはあいかわらず元気(げんき)だ លោកតានៅតែរឹងប៉ឹងដដែល។